• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Bernt Gustavsson om liv och lärande


Bildningskväll. Många lyssnade när Bernt Gustavsson berättade om filosofiska tankesprång och bildningens framväxt.

 

Att tänka fritt är större

 

SÖDERKÖPING Alla tiders frågor. Svar genom tider och kulturer. Professor Bernt Gustavsson, en gång lärare vid Marieborgs folkhögskola, talade om bildningens betydelse och presenterade filosofiska tankegångar från Epikuros till de Beauvoir i Söderköpings Bokhandel & Antikvariat häromveckan.

Torsdagen 29 november gästades Söderköpings Bokhandel av Bernt Gustavsson för ett författarsamtal. Han är aktuell med böckerna Tänkande om existentialismens villkor och Bildningens dynamik.

Bernt har alltid haft ett brinnande intresse för livsfrågor, existentiella frågor och världsåskådningar. Att arbeta för demokratins villkor har alltid varit viktigt. 1993 åkte han för första gången till Sydafrika och gör så än idag.

Han är han professor i pedagogisk filosofi vid Trondheims universitet, efter att ha haft professuren i utbildning och demokrati vid Örebros universitet. På 1990-talet var han lärare vid Marieborgs Folkhögskola i Norrköping.

Den här torsdagskvällen är jag övertygad om att tankegångar startade hos alla närvarande. Många frågor och tankar väcktes i mig samtidigt som jag blev nyfiken på att fördjupa mig i en hel del av de filosofer som Bernt tog upp under kvällen. Vi får höra om och diskutera bland andra Epikuros, Sören Kierkegaard, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoire.

För egen del tycker jag alltid att frågor gällande bildning och existentialismens filosofi alltid är aktuella. Det finns alltid vinklingar som är tidlösa och andra vinklingar som är högaktuella i den tid vi lever i här och nu.

Bernt är en oerhört pedagogisk berättare så oavsett vilka förkunskaper man besitter ser han till att alla som är närvarande blir delaktiga och verkligen förstår det han berättar om. Han är skicklig i att se till att alla får svar på de frågor som ställs. Tidvis blir diskussionerna rätt heta men allt förs på en respektfull och trevlig nivå.

 

Bernt Gustavsson
Djupa tankegångar. Bernt Gustavsson rörde sig lätt och ledigt mellan olika filosofiska spörsmål.

 

När det gäller existentialismen förklarar Bernt att det finns tre grundpelare som teorin förenklat bygger på, det fria tänkandet, viljekraft och estetiken. Det fria tänkandet – här har kyrkan varit en maktfaktor för att begränsa kunskaper, de har alltid varit en stark motpol mot det vetenskapliga tänkandet.

Viljekraft – Med det menar existentialismen att vi är ”slavar” i ekorrhjulet. Vi behöver våra dagliga jobb för att få in x summa pengar som gör att livet går runt.

Estetik – Vi behöver konst, litteratur, teater och musik för att stundtals befria oss ifrån ekorrhjulets ”slaveri”.

Existentialism och filosofi har i stort sett alltid handlat om motpoler och att få de vågskålarna att väga någorlunda jämnt för att kunna leva ett balanserat liv.

– Människan har ett behov av att kategorisera och sätta begrepp i olika fack för att vi helt enkelt ska kunna förstå det liv vi lever här och nu. Begrepp är nödvändigtvis inte något nedsättande eller kränkande. Vi har alla ett stereotypiskt tänkande, det har vi för att kunna placera i fack och begrepp. Säger jag ”mexikan” så är det säkerligen en stor del som får upp bilden av någon med sombrero, exemplifierar Bernt Gustavsson.

Vår hjärna tolkar ett x antal begrepp varje dag. Som i bildspråket, en ros plus en nära vän kan för hjärnan bli ordet kärlek. Vi lever med ett symbolspråk och bildspråk även om vi bearbetar en hel del text och skrivande varje dag.

När det gäller språk så behöver vi skönlitteraturens målande språk likväl som det vetenskapliga och byråkratiska språket beroende på vad det är vi ska skriva i just den stunden. Våra egna tolkningar är viktiga för vårt eget medvetandes skull, det är vårt transcendentala tänkande.

– För att kunna känna oss fria är det viktigt att vi har ett självständigt och kritiskt tänkande. På den grunden vågar vi gå emot auktoriteter, understryker Bernt Gustavsson.

Bernt Gustavsson talar därför om bildningens framväxt. För att kunna få någon form av bildning behövs det egna kritiska tänkandet och att våga ifrågasätta en etablerad tes.

Bildningsidealet har naturligtvis utvecklats genom århundradena och idag finns den i någon form tillgänglig för alla och inte bara för de privilegierade med en stor plånbok. Hur kulturarvet och det humanistiska tänkandet ser ut i ett land eller område är avgörande för hur pass tillgänglig utbildningen är.

 

Bernt Gustavsson
Tradering. Bildning är viktig för att utveckla det egna kritiska tänkandet.

 

Med en enkel modell beskriver Bernt hur kunskap och utbildning traderats. Först genom den muntliga traditionen, där kunskap fördes vidare från generation till generation. Bondsöner lärdes upp till att bli bönder och skomakarens son blev skomakare.

Genom århundrade har utbildning inte varit tillgänglig för alla. Aristokratin och borgerligheten såg det som ett hot mot samhällsordningen att bönder och vanliga arbetare skulle få ta del av utbildningen. Även kyrkan ville styra sina församlingsmedlemmar samtidigt som kungörelser (nyheter) spreds från predikstolen och byskvallret förmedlades på kyrkbacken.

Utbildning är en viktig komponent i demokratifrågan och att den ska vara tillgänglig för alla stod klart för Oskar Olsson, grundare av den svenska studiecirkeln.

Lika viktig som vår grundskola är så finns andra komponenter som är minst lika viktiga för att utbildningen ska kunna nå alla. Bernt pratar om hur viktiga studiecirklar, folkhögskola, vuxenutbildningen och universitetet är för att vi ska ha en möjlighet till en bra utbildning utifrån de förkunskaper som man besitter som enskild individ. Intressen, socialt och kulturellt arv är också viktiga när vi väljer utbildningsväg.

– All utbildning mynnar från ett frö, det fröet finns i alla människor men vi vattnar det på olika sätt och beskär ”plantan” på olika sätt, säger Bernt Gustavsson.

Sådant som har betydelse för hur vi vårdar ”plantan” är förebilder, världsbild, religion och kulturella inslag av vad som är tillåtet eller ej.

För att bli en världslig förebild måste dessa saker vågas ifrågasättas. Där har vi föregångare i bland andra Leonardo da Vinci, Johann Wolfgang von Goethe, Ellen Key och Frida Kahlo. De förde fram nya tankesätt som sedan gjorde att bildningsprocessen utvecklades för hela mänskligheten.

– Vad är meningen med bildning just för dig? Och vad sker med dig om du har tillgång till bildningen, frågar Bernt Gustavsson oss som samlats i bokhandeln – och han vill veta svaren.

En del svar blev att man gjorde det enbart för sig själv och för att det ledde till ett bättre liv för sig själv och sin familj. Några svarade att det var för att skaffa sig en så kallad anställningsbarhet, med andra ord vara attraktiv för olika arbetsgivare.

– Bildning ger oss en tillhörighet både kulturellt och socialt. Vi möter dagligen nya idéer, en del anammar vi och andra ratar vi. Bildningen förvandlar oss, det är förvandlingar som talar om en livssanning för oss som passar in i vår kulturella och sociala gemenskap, drar Bernt slutsatsen och fördjupar:

– Kritisk tänkande är en del av bildningsprocessen. När vi vågar öppna oss för andras idéer, tankar och tolkningar uppstår ny kommunikation och erfarenheter.

Mänsklighetens krav går ihop med livscykeln från födsel till död. Vad vi gör däremellan är det som kommer att definiera oss som ”goda” eller ”onda” människor. För att kunna utvecklas behöver vi bildningen men lika viktigt är det att vi får koppla av i estetiken. Det som vi idag kallar, litteratur, konst, teater och musik.

Estetiken har genom hela människans utveckling varit viktig för att vi ska våga ta till oss nya tankar och idéer. De blir språngbrädorna till nya ismer och genres.

Många tankar rör sig genom mitt huvud när jag går hem i den mörka novemberkvällen. Bernt Gustavsson var oerhört intressant att lyssna på och jag tror inte att någon som var där gick hem oberörd. Det blev en sådan där kväll som man är tacksam över att ha fått vara delaktig i.

© Text: Christina Wernersson
© Foto: Söderköpings Bokhandel & Antikvariat

SÖDERKÖPINGS BOKHANDEL Söderköping

29 november 2018
Tänkande om existensens villkor

Bernt Gustavsson

Arr: Litteraturscen Söderköping – Söderköpings Stadsbibliotek och Söderköpings Bokhandel & Antikvariat

LÄNKAR
Bernt Gustavsson Wikipedia
Söderköpings Bokhandel & antikvariat hemsida Facebook

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.