• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Norrköping river det gamla för det nya (krönika)

Hotade miljöer
Hotade stadsmiljöer. Stadsantikvarie Hanna Domfors sätter upp texten riven på en byggnad som revs bara några dagar före Kulturnatten då utställningen Norrköping river öppnade.

 

Samma dag gick jag genom Saltängen…

 

Vad händer med stadens miljöer? Det rivs mycket och byggs mycket i Norrköping just nu. Stadsmuseets fotoutställning Norrköping river ska ses som ett inlägg i debatten om huruvida stadens dåtid, dess årsringar, får följa med in i framtiden.

Att det rivs mycket och byggs mycket i Norrköping kan inte undgå någon. Behovet av nya bostäder beräknas vara mycket stort och byggandet av Ostlänken står för dörren vilket ger stora utmaningar. Utställningen Norrköping River som producerats av intendent Sofia Hammarqvist och stadsantikvarien Hanna Domfors visas nu i Rum för Fotografi på Norrköpings Stadsmuseum. Se den som ett inlägg i debatten!

 

Utsikt över centrala Norrköping från Stadshustornet. Wilhelm Wiberg tog bilden 1876
Centrala Norrköping. Wilhelm Wiberg tog bilden i riktning mot Strömmen från Stadshustornet år 1876.

 

Utställningen visar miljöer från 1900-talets början och fram till vår egen tid. Bilderna har till stösta delen hämtats ur Stadsmuseets stora bildarkiv. I början av 1900-talet karakteriserades Norrköping av tät bebyggelse, oftast låga hus sällan högre än ett par våningar. Det betraktades på 1940-talet som ohälsosamt, inte bara på grund av den låga boendestandarden, och rivningarna som då skedde var för att glesa ut staden.

Förr togs det fram ”saneringsplaner” för de områden som berördes, där det redogjordes för vilka fastigheter som skulle rivas och vilken påverkan det skulle få. Nu har synen ändrats och staden ska förtätas, vilket presenteras som ”visioner”.

Tvåvåningshusen som blev femvåningsbyggnader blir nu kanske åtta våningars höghus. Hur nu luften och ljuset ska nå ända ner. I sammanhanget kan också nämnas att Boverket varnar för ogenomtänkt förtätning och uppmanar till försiktighet.

Utställningen Norrköping river fortsätter med frågan ”vad händer med kulturarvet”. Utställningen ger en bred bild av de värden som vi är på väg att jämna med marken dels på grund av bostadsbyggande, förtätningen men också på grund av Ostlänken. Kulturhistoriska miljöer är hotade och i många fall redan förstörda.

Norrköpings fängelse är ett exempel. Dess centrala del som uppfördes 1790 blev statligt byggnadsminne 1935. 2015 köptes fängelset av Riksbyggen som planerar att riva merparten av 1800-talsflyglarna för att bygga bostäder. Så även om den äldsta delen ska bevaras så är miljön som sådan hotad.

 

Fängelsets äldsta del är från sent 1700-tal. Vad händer med miljön om flyglarna rivs och bostäder byggs tätt intill.
Fängelsets äldsta del är från sent 1700-tal. Vad händer med miljön om flyglarna rivs och bostäder byggs tätt intill.

 

En person som engagerat sig är fotografen Per Engström som bidrar med både bilder och bloggcitat till utställningens nyare delar. Han får sticka ut hakan medan stadsantikvarien och intendenten stannar vid mer neutrala beskrivningar.

Svaret på frågan hur man skall nå lycka och framgång i vår stad verkar vara enkel: Riv allt gammalt och bygg nytt och stort så löser sig många problem. Det är inte längre fråga om en expansion av staden, snarare en explosion av densamma. Jag funderar lite över om Norrköping är en stad att rivas eller trivas i…
Per Engström

Krusenhofs herrgård har en osäker framtid sedan den tvångsinlöstes av kommunen för att skapa industrimark. På utställningsaffischen pågår rivning av kulturmiljöklassade Fiskeby station, det inträffade förra året för att möjliggöra en ny planerad infart till Norrköping.

Ostlänkens dragning genom centrala Norrköping hotar bland annat Industribyggnaderna i kvarteret Vulcan. Norrköpings mekaniska verkstad grundades på platsen 1872. Rivs den så är det bara början. Konsekvenserna av tunnelbygge, resecentrumsbygge och exploatering av Butängens industriområde innebär stora förändringar för Norrköpings företag och invånare norr om nuvarande Resecentrum under byggnadstiden och förstås även efteråt.

Utställningen öppnade under Kulturnatten i Norrköping. Samma dag gick jag genom Saltängen, det område som av kommunen presenteras som Inre hamnen.

Det slog mig att Norrköping som säger sig vara beroende av småföretag och värnar om etableringar är så överens politiskt om att fullständigt förändra deras villkor. I området som utgör planerna för Inre hamnen är det inte bara förorenad mark efter ett av landets första gasverk. I dessa kvarter, med gissningsvis ganska låga hyror, drivs många små företag med ändå fler anställda.

Vad som händer med dessa får vi inte veta i visionerna för att skapa ett nytt bostadsområde med park och småbåtshamn. Finns konsekvensbeskrivningar?

Besök Stadsmuseet i Norrköping och utställningen Norrköping river! Gör din röst hörd både för att stötta nuvarande utveckling och för att ifrågasätta den!

På höstprogrammet står även föreläsningar i ämnet.

© Text och foto: Sven Åke Molund

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

STADSMUSEET Norrköping

24 september 2016 – 16 april 2016
Norrköping river – vad händer med kulturarvet

Fotoutställning

LÄNKAR
Boverket hemsida förtätning
Per Engström hemsida
Next: Norrköping hemsida
Norrköpings stadsmuseum hemsida Facebook

Tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Norrköping river det gamla för det nya (krönika)

  1. Pingback: Önskas: Grönt Resecentrum med toalett – KULTURSIDAN.nu